overlay

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

HASTA HAKLARI

    Aldığınız sağlık hizmeti ile ilgili olarak hasta haklarına ilişkin görüş, öneri, teşekkür, sorun çözme ve şikayet başvurularınızı Bakanlığımız   Hasta Başvuru Bildirim Sistemi (HBBS) üzerinden  hastahaklari.saglik.gov.tr adresine yapabilirsiniz. Başvurunuz öncelikle ilgili sağlık kuruluşu tarafından görülerek değerlendirmeye alınacaktır.

    Başvurunuzun çözümlenememesi durumunda ya da sizin isteğiniz doğrultusunda il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Hasta Hakları Kurulu” tarafından incelenerek hasta hakkı ihlali olup olmadığına karar verilecektir.

  HASTA HAKLARI

1.Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,

2. Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,

3.Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme,

4.Mahremiyet,

5.Rıza,

6.Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,

7.Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,

8.Saygınlık Görme ve Rahatlık,

9.Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,

10.Şikayet ve Dava Hakkı

 HASTA SORUMLULUKLARI

1.Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,

2.Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,

3.Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma,

4.Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,

5.İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,

6.Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,

7.Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma

 BİRİM  GÖREV TANIMI:

1.Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek, izlemek, değerlendirmek, gereği halinde uygulamaları yerinde denetlemek.

2.Hasta hakları uygulamalarının yürütülmesi amacıyla, kamu sağlık tesisleri, üniversite sağlık tesisleri, askerî hastaneler, kamu ve özel ağız diş sağlığı tesisleri, özel hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler ve toplum sağlığı merkezlerinde Hasta İletişim Birimlerinin kurulması sağlamak ve bu birimlerde hizmet verecek Hasta İletişim Birim Sorumlularının Valilik Onayı ile görevlendirilmelerini yapmak.

3.Hasta İletişim Birimi Sorumlularının internet tabanlı Hasta Başvuru Bildirim Sistemine (HBBS) kayıtlarının yapılarak ilgili sağlık kuruluşlarının hasta hakları uygulama sürecindeki başvuru kayıt, işleme alma, tebliğ etme, hasta hakları kuruluna havale etme işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak ve takip etmek.

4.HBBS’de Hasta İletişim Birim Sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip etmek ve yetkilendirilmelerini sağlamak.

5.Hasta Hakları Kurullarının kurulması ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli sayıda personel görevlendirmesini sağlamak.

6.HBBS modülünde kayıtlı olan sağlık kuruluşlarının sistem üzerinden Hasta Hakları Kurullarına bağlanmasını sağlamak ve değişiklik taleplerinin değerlendirmek.

7.Hasta Hakları Kurullarında görev alacak sivil toplum örgütü temsilcilerini ve sivil vatandaş üyelerini belirlemek ve görev süreleri bitiminde tekrar görevlendirme veya yeni görevlendirmeler yapmak.

8.Hasta Hakları Kurulların toplanmasını ve kurullarda alınan kararların sağlık kuruluşlarınca uygulanmasını takip etmek.

9.HBBS’nin işleyişini ve Sağlık Bakanlığınca sisteme tanımlanan yeni kuruluşların takibini yapmak.

10.HBBS modülüne yeni tanımlanmış kuruluşların Hasta İletişim Birimlerini oluşturmalarını ve Hasta İletişim Birimi Sorumlusu görevlendirme işlemlerini düzenlemek ve takip etmek.

11. HBBS modülüne yeni tanımlanmış kurumların hangi Hasta Hakları Kuruluna  bağlanacağını belirlemek, sisteme kaydetmek.

12.HBBS modülüne yeni tanımlanan kurumlarda oluşturulan Hasta İletişim Birimlerinin Sorumlularına Valilik Onaylı görevlendirmelerini takiben kullanıcı daveti oluşturmak.

13.İhtiyaç halinde hasta hakları ile ilgili eğitim, seminer, toplantı düzenlemek.

14.Kurul kararlarının özetinin İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfasında duyurulmasını sağlamak.

15.Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü bünyesinde arşiv oluşturmak.

16.Görevi ile ilgili seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgililere duyurmak.

17. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.