overlay

Görev Tanımımız


SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK HİZMETLERİ

     Müdürlüğümüz bünyesinde sivil savunma ve seferberlik hizmetleri; İl müdürü adına söz konusu hizmetleri yapmaya, yaptırmaya, denetlemeye, takip ve koordine etmeye ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili ve sorumlu olan Sivil Savunma Uzmanı tarafından diğer birimlerimiz ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde yerine getirilmekte olup, Sivil Savunma Uzmanının başlıca görevleri aşağıda ki şekildedir.

 1. Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,
 3. Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
 4. Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,
 5. Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,
 6. Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinin icrasını gerektiren hallerde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,
 7. Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri ile ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,
 8. Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; İl Sağlık Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında ki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 9. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 10. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin İl Sağlık Müdürlüğü’nde uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,
 11. Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
 12. Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 13. Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler ile koruyucu güvenlik konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,
 14. Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri ile ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,
 15. Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri ile koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,
 16. Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,
 17. Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri ile ilgili konularda Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,
 18. Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, İl Sağlık Müdürü adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,
 19. İlgili mevzuat uyarınca İl Sağlık Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.